Algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

§ 1 Algemeen

Uw contractpartner voor alle bestellingen in het kader van dit online aanbod is Survived Corona, vertegenwoordigd door see Disclaimer.

Alle leveringen van Survived Corona aan de klant geschieden op basis van de volgende algemene voorwaarden. Deze vormen de basis voor alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Survived Corona en de klant en worden erkend voor de duur van de gehele zakelijke relatie. Tegengestelde of afwijkende voorwaarden van de koper zijn slechts bindend indien Survived Corona deze schriftelijk heeft erkend.

 

§ 2 verantwoordelijkheid voor online aanbod

(1) Er is een winkel beschikbaar op het Survived Corona-platform dat is ontworpen en beheerd door Survived Corona zelf. Informatie over de exploitant van de winkel is te vinden via de link "Afdruk".

(2) Survived Corona is verantwoordelijk voor de artikelen en motieven die worden aangeboden in de "Survived Corona Shop" en voor het ontwerp van de winkel als geheel.

 

§ 3-contract

(1) De "producten" op de website vormen een niet-bindende uitnodiging aan de klant om te bestellen bij Survived Corona.

(2) Door het ingevulde bestelformulier op internet te verzenden, dient de klant een bindend aanbod in om een ​​koopcontract of een contract voor werken en diensten af ​​te sluiten. Voor de definitieve indiening heeft de klant de mogelijkheid om op een overzichtspagina de juistheid van zijn inzendingen te controleren en eventueel te corrigeren. Survived Corona stuurt de klant vervolgens een orderbevestiging per e-mail en controleert de aanbieding op juridische en daadwerkelijke haalbaarheid. De orderbevestiging vormt geen aanvaarding van het aanbod, maar is slechts bedoeld om de klant te informeren dat zijn bestelling door Survived Corona is ontvangen.

De overeenkomst komt pas tot stand wanneer Survived Corona het bestelde product naar de klant stuurt en de verzending naar de klant bevestigt met een tweede e-mail (verzendbevestiging). U kunt de algemene voorwaarden ook op elk moment bekijken op survivedcorona.ch/pages/agb/.
Als je een gebruikersaccount hebt aangemaakt bij Survived Corona, kun je ook de details van je eerdere bestellingen in je gebruikersgedeelte bekijken. Als u uw bestelling zonder gebruikersaccount heeft geplaatst, kunt u de details van uw bestelling opvragen via een link in de betreffende orderbevestiging.

(3) De totstandkoming van het contract is afhankelijk van tijdige en volledige zelflevering. Dit voorbehoud geldt niet in geval van kortdurende leveringsstoringen of indien Survived Corona verantwoordelijk is voor de niet-levering, in het bijzonder indien Survived Corona niet tijdig een congruente afdekkingstransactie aangaat. De klant wordt onmiddellijk geïnformeerd over het niet beschikbaar zijn van de dienst. Als de tegenprestatie door de klant is verstrekt, wordt deze terugbetaald.

 

§ 4 levering / verzending

(1) De levering vindt zo snel mogelijk plaats na ontvangst van de orderbevestiging door de klant. Levertijden en deadlines zijn slechts bindend indien deze door Survived Corona uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

(2) Levering vindt wereldwijd plaats.

(3) Levering geschiedt door een verzendserviceprovider geselecteerd door Survived Corona. De klant moet een vast posttarief betalen, dat kan afhangen van de bestelwaarde en de locatie waar de levering moet plaatsvinden.

 

§ 5 prijzen

(1) Voor klanten uit EU-landen en Zwitserland zijn de vermelde prijzen eindprijzen. Ze bevatten de toepasselijke wettelijke belastingen, in het bijzonder de btw. Het afleveradres is bepalend.

(2) Voor kopers buiten de EU (behalve voor kopers uit Zwitserland) en voor kopers uit gebieden in EU-landen met eigenaardigheden in termen van btw-behandeling, zijn alle vermelde prijzen nettoprijzen. Het afleveradres is bepalend. Als er btw wordt geheven volgens de wettelijke bepalingen in het ontvangende land, moet deze ook door de klant worden betaald bij ontvangst van de goederen. Daarnaast kunnen invoerrechten, inklaringskosten en andere kosten en heffingen van toepassing zijn, die de klant moet betalen bij ontvangst van de goederen.

(3) Verzendkosten zijn voor rekening van de klant, die kunnen afhangen van de bestelwaarde en de locatie waar de levering moet plaatsvinden.

 

§ 6 betaling

(1) Betaling geschiedt met creditcard, PayPal of andere betaalmethoden naar keuze van de klant. Survived Corona behoudt zich het recht voor om de betalingsopties waaruit een klant kan kiezen te beperken, afhankelijk van de bestelwaarde, de verzendregio of andere feitelijke criteria.

(2) Voor zover de door de klant gekozen betaalmethode niet haalbaar is ondanks de contractuele uitvoering door Survived Corona, in het bijzonder omdat een debitering van de rekening van de klant niet mogelijk is vanwege onvoldoende saldo op zijn rekening of vanwege het verstrekken van onjuiste gegevens, heeft de klant met hem Survived Corona het vergoeden van derden in opdracht van de verwerking van de daaruit voortvloeiende meerkosten.

(3) Survived Corona heeft het recht om bij het verwerken van betalingen gebruik te maken van de diensten van betrouwbare derde partijen:

a) Als de klant in gebreke blijft met de betaling, kan Survived Corona zijn vorderingen overdragen aan een incassobureau en de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen aan deze derde partij overdragen.

b) In het geval dat er derden betrokken zijn bij de betalingsverwerking, wordt de betaling met betrekking tot Survived Corona pas geacht te zijn gedaan wanneer het bedrag conform de overeenkomst aan de derde ter beschikking is gesteld, zodat de derde er onbeperkt over kan beschikken.

(4) De klant gaat ermee akkoord dat hij alleen elektronische facturen ontvangt. De facturen worden per e-mail ter beschikking gesteld van de klant.

 

§ 7 eigendomsvoorbehoud

(1) De goederen blijven eigendom van Survived Corona totdat de vorderingen op Survived Corona zijn afgewikkeld.

(2) De klant is verplicht de goederen met zorg te behandelen tot de eigendomsoverdracht aan hem.

 

§ 8 garantie

(1) Informatie, tekeningen, afbeeldingen, technische gegevens, beschrijvingen van gewicht, afmetingen en prestaties in brochures, catalogi, circulaires, advertenties of prijslijsten zijn louter informatief. Survived Corona staat niet in voor de juistheid van deze informatie. Met betrekking tot de soort en omvang van de levering zijn alleen de gegevens in de orderbevestiging bepalend.

(2) Op de door ons aangeboden producten zijn de wettelijke garantierechten van toepassing.

(3) In het geval van retourzendingen wegens defecten, zal Survived Corona ook de verzendkosten vergoeden.

(4) Volgens de huidige stand van de techniek kan niet worden gegarandeerd dat datacommunicatie via internet foutloos en / of altijd beschikbaar is. Survived Corona is dan ook niet aansprakelijk voor de constante en ononderbroken beschikbaarheid van het online aanbod.

(5) De aanspraken van de klant op grond van de garantie veronderstellen dat hij aan zijn onderzoeks- en reclameverplichting heeft voldaan.

(6) De verjaringstermijn voor garantieclaims voor de geleverde goederen is twee jaar vanaf ontvangst van de goederen.

 

§ 9 Beperking van de aansprakelijkheid

(1) De aansprakelijkheid van Survived Corona is voor het overige gebaseerd op de wettelijke bepalingen, tenzij anders vermeld in deze algemene voorwaarden. Survived Corona is alleen aansprakelijk voor schade, ongeacht de juridische reden, in geval van opzet en grove schuld. Bovendien is Survived Corona aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid in geval van eenvoudige nalatigheid. In het geval van eenvoudige nalatigheid en de schending van een essentiële contractuele verplichting (hoofdverplichting), is de aansprakelijkheid van Survived Corona beperkt tot vergoeding van de voorzienbare, typisch optredende schade. Aansprakelijkheid onder de Productaansprakelijkheidswet blijft onaangetast door de bovenstaande voorschriften.

(2) Voor zover de aansprakelijkheid van Survived Corona is uitgesloten of beperkt in deze algemene voorwaarden, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid voor schade van de werknemers, arbeiders, werknemers, vertegenwoordigers en agenten van Survived Corona.

 

§ 10 informatie over het herroepingsrecht voor consumenten

herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract. De wachttijd bedraagt ​​veertien dagen na de datum, die de eindproducten in het bezit te kopen die niet de vervoerder genomen of door u aangegeven derde partij of heeft.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen van uw beslissing om dit contract te annuleren door middel van een duidelijke verklaring (bv. Een brief per post, fax of e-mail). U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, is het voldoende dat u uw mededeling dat u uw recht op annulering uitoefent, verzendt voordat de annuleringsperiode is verstreken.

 

Gevolgen van de annulering

Als u zich terugtrekt uit dit contract, hebben wij u alle betalingen gegeven die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden). hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we op de hoogte zijn gebracht van uw annulering van dit contract, worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U moet de goederen onmiddellijk naar ons terugsturen en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte bracht van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen. De kosten worden geschat op maximaal circa € 5, -. U hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de goederen als dit waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

 

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Er is geen herroepingsrecht in het geval van overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

 

§ 11 Copyrights om ontwerpen af ​​te drukken, ontheffing van aansprakelijkheid

(1) Indien de klant gebruik maakt van zijn eigen motief of andere invloed op het product (tekstpersonalisatie), verzekert de klant Survived Corona dat de tekst en het motief vrij zijn van rechten van derden. In dit geval zijn eventuele schendingen van auteursrechten, persoonlijkheids- of naamrechten volledig voor rekening van de klant. De klant verzekert ook dat hij geen andere rechten van derden schendt door het product op maat te maken.

(2) De klant zal Survived Corona vrijwaren van alle claims en claims die worden ingediend als gevolg van de schending van dergelijke rechten van derden, op voorwaarde dat de klant verantwoordelijk is voor de plichtsverzuim. De klant vergoedt Survived Corona voor alle verdedigingskosten en andere schade.

 

§ 12 Technische en ontwerpafwijkingen

Bij de uitvoering van de overeenkomst behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor om af te wijken van de beschrijvingen en informatie in onze brochures, catalogi en andere schriftelijke en elektronische documenten met betrekking tot de aard van het materiaal, kleur, gewicht, afmetingen, vormgeving of soortgelijke kenmerken, voor zover deze redelijk zijn voor de klant. Door commerciële schommelingen en technische productieprocessen kunnen redelijke redenen voor wijzigingen ontstaan.

 

§ 13 Privacybeleid

Survived Corona verwerkt persoonsgegevens van de klant voor een bepaald doel en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De persoonlijke gegevens die worden verstrekt voor het bestellen van goederen (zoals naam, e-mailadres, adres, betalingsgegevens) zullen door Survived Corona worden gebruikt om het contract na te komen en te verwerken. Survived Corona behandelt deze gegevens vertrouwelijk en geeft deze niet door aan derden die niet betrokken zijn bij het bestel-, leverings- en betalingsproces. De klant heeft het recht om kosteloos informatie op te vragen over de persoonsgegevens die Survived Corona over hem heeft opgeslagen. Daarnaast heeft hij het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, zijn persoonsgegevens te blokkeren en te verwijderen, zolang er geen wettelijke bewaarplicht is.


§ 14 geschillenbeslechting

De klant kan een geschillenbeslechting aanvragen via een geschikte geschillencommissie. Wij zijn niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

 

§ 15 Bevoegde rechtbank - plaats van uitvoering - rechtskeuze

(1) De plaats van uitvoering voor alle leveringen is de maatschappelijke zetel van Survived Corona in Liestal.

(2) Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de bevoegde rechtbank Liestal. In dit geval heeft Survived Corona ook het recht om de klant te dagvaarden bij de keuze van de rechtbank van Survived Corona. Hetzelfde geldt in het geval dat de klant geen algemene jurisdictie in Zwitserland heeft, zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats buiten Zwitserland heeft verplaatst na het sluiten van het contract, of zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats niet bekend is wanneer de vordering wordt ingesteld.

(3) Het contract in overeenstemming met deze algemene voorwaarden is uitsluitend onderworpen aan het Zwitserse recht. De geldigheid van het VN-kooprecht is uitgesloten. Als de klant een consument is en zijn gewone verblijfplaats in het buitenland heeft, blijven de dwingende bepalingen van dit land onaangetast.

(4) Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden ondoelmatig zijn of in strijd zijn met de wettelijke bepalingen, heeft dit geen invloed op de rest van het contract.
Sluiten (Esc)

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en wij informeren u over onze nieuwe producten en speciale kortingen.

Leeftijds verificatie

Door op enter te klikken, bevestigt u dat u oud genoeg bent om alcohol te consumeren.

zoeken

winkelmand

je winkelwagen is momenteel leeg.
Begin met winkelen